Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
De gemeente Montferland verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Het gaat om algemene gegevens die de gemeente gebruikt om bijvoorbeeld contact met u op te kunnen nemen.

Bewaartermijn
De gemeente Montferland zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de wettelijke bewaartermijnen.

Delen met derden
Gemeente Montferland verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Montferland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging
De gemeente Montferland neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Rechten van betrokkenen
U heeft de volgende privacy rechten:
• Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die gemeente Montferland van u verwerkt in te zien.
• Recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die gemeente Montferland van u verwerkt te laten aanpassen of aanvullen.
• Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
• Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering: het recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan.
• Recht op beperking van de verwerking: het recht om gemeente Montferland te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
• Recht op vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen uw gegevens te laten verwijderen.
• Recht op dataportabiliteit: het recht om uw persoonsgegevens in een aantal gevallen over te dragen.
Wilt u gebruik maken van deze rechten? Maak bij de gemeente een afspraak om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Cookies
Cookies zijn kleine bestanden die aanbieders van websites op de apparatuur van een bezoeker plaatsen, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker. Met deze cookies worden uw voorkeuren en instellingen onthouden. In de meeste webbrowsers kunt u het ontvangen van cookies uitschakelen, maar dat kan invloed hebben op uw gebruikerservaring.
De gemeente Montferland gebruikt alleen cookies voor de volgende doeleinden:

Functionele (technische) cookies
Hiermee zorgen we ervoor dat de website technisch naar behoren werkt, bijvoorbeeld door:
• het onthouden van informatie die u invult op de verschillende pagina’s, zodat u niet steeds al uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen
• het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een vragenlijst of online bestelling wordt ingevuld, het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
• het mogelijk maken om te reageren op onze website

Analytische (statistische) cookies
Analytische cookies zijn cookies die worden geplaatst om het gedrag van de bezoeker op onze website te meten en zo te kunnen analyseren. We gebruiken deze informatie om de website zo optimaal en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.
• We gebruiken Google Analytics om statistieken te verzamelen over het bezoek aan onze website. Hiertoe hebben we een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. In de uitwisseling van gegevens met Google hebben we het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd zodat uw exacte IP adres onbekend blijft. Ook hebben we ‘gegevens delen’ uitgezet. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
Wij maken géén gebruik van tracking cookies. De gemeente Montferland verwerkt geen persoonsgegevens via cookies.

Contactgegevens
Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website van de Gemeente Montferland.
Wij helpen u graag verder wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Oranjefietsroute is meegefinancierd door de Europese Unie in het kader van het INTERREG V A-programma Duitsland-Nederland.

X